Sik­rer kva­li­tet og frem­drift

KA­E­FER Energy har lang og om­fat­ten­de er­fa­ring in­nen over­flate­be­hand­ling, og gjen­nom­fø­rer alle ty­per over­flate­pro­sjek­ter til energibransjen. KAEFER Energy har kom­pe­tan­se, metoder og ut­styr innen overflatefaget som sikrer spe­si­fi­sert kva­li­tet og som dermed medvirker til forlenget levetid på kunden sine anlegg.

Pådriver for bærekraftige løsninger

Som pådriver for bærekraftige produkter og teknologi, benytter vi blant annet robot i utførelse av blåserensing for økt effektivitet i leveransen, i tillegg til å gi tryggere og renere arbeidsforhold.

Tjenester

Forebygging av korrosjon

En av industriens største utfordringer er korrosjon, og enorme verdier korroderer bort hvert år som følge av mangelfull og/eller feil korrosjonsbeskyttelse. KAEFER Energy bistår for å sikre best mulig korrosjonsbeskyttelse med fokus på kostnader og kvalitet. God korrosjonsbeskyttelse er avhengig av korrekt valg av forbehandling, riktig valg av beskyttende produkt, samt oppfølging av kvalitet. Vår arbeidsstyrke består av kvalifisert personell med fag­brev, FRO­SIO-ser­ti­fi­kat og er­fa­ring med pas­siv brann­be­skyt­tel­se. KA­E­FER Energy har en stor ut­styrs­park som dek­ker alle be­hov in­nen fag­om­rå­det. Under finnes et utvalg metoder vi kan tilby samt en enkel beskrivelse av disse.

  Blåserensing (tørrblåsing), vakuum-blåsing, tørris-blåsing, mekanisk, sponge-blåsing, slurry-blåsning, blåsing med robot, ultra høytrykk vannjetting (UHT), ultra høytrykk med robot, høytrykkvann manuelt, høytrykk med robot.

  Industriell maling kan ha mange funksjoner, fra beskyttelse mot atmosfærisk korrosjon til lining i tanker for ulikt bruk. Malingens forventet levetid er en kombinasjon av forbehandling og malingsproduktet. Vi tilbyr: sprøytemaling av industrimalinger (lavtrykk og høytrykk), Polyurea, brannmaling, dekksbelegg og vannfortynnbare/vannbaserte malinger .

  De mest vanlige termisk sprøytet metallbeleggene er Aluminium- og sink-legeringer. Termisk Sprøytet Aluminium (TSA) blir ofte benyttet som langvarig korrosjonsbeskyttelse i marint miljø. Termisk sprøytet sink (TSZ) gir også korrosjonsbeskyttelse, men i motsetning til TSA er denne ofte overmalt med våt-maling i et komplett korrosjonsbeskyttende system.

  Wrapping kan brukes som korrosjonsbeskyttelse og er et ferdig produkt som legges rett på stål eller som del av et system som inkluderer maling. Vi benytter: Stopaq, Belzona og ICR.

  Passiv brannbeskyttelse (PBB) er en viktig del av enhver brannvernstrategi. Korrekt brukt av passiv brannbeskyttelse gir konstruksjoner og utstyr tilstrekkelig brannmotstand med hensyn til bæreevne, integritet og isolasjonsevne. KAEFER Energy kan påføre flere ulike typer passiv brannbeskyttelse i tillegg tilbyr vi flere produkter som ENERGY Firecover, ENERGY Fireshield med mer.

  Fjerning av belegg kan være tidkrevende og valg av korrekt metode er viktig. KAEFER Energy har flere ulike metoder for ulike formål og kan hjelpe med å finne korrekt løsning med tanke på effektivitet og kostnader. Vi tilbyr fjerning med induksjon, slyngerensing, UHT for dekk, vakuum og robotisert fjerning.

  Se egen side for ingeniør- og tekniske tjenester.

Let’s talk

oystein.lea@kaefer.no

+47 454 11 565

Øystein Lea

Leder Engineering & Planning

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up