Stillas og tilkomst for arbeid i høyden

KA­E­FER Energy til­byr alle re­le­van­te ty­per stil­las- og tilkomsttjenester til energiindustrien. I tillegg har vi også bred er­fa­ring med vær­be­skyt­tel­se, spesielt rettet mot tøf­fe kli­ma­tis­ke for­hold.

Tjenester

Høyt kva­li­fi­sert per­so­nell

Våre kom­pe­ten­te ingeniører bi­drar til å fin­ne gode løs­nin­ger for spe­si­elt kom­plek­se pro­sjek­ter, i tillegg kan vi tilby høyt kva­li­fi­sert utførende per­so­nell som:

Let’s talk

tor-arne.sunde@kaefer.no

+47 976 42 956

Tor-Arne E. Sunde

Operativ fagansvarlig stillas og tilkomst

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up