Tjenester

KAEFER Energy har lang erfaring og tung kompetanse innen leveranse av våre tjenester til utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. KAEFER Energy tilbyr ekspertise gjennom alle prosjektfaser, innen disiplinene isolering, stillas, tilkomst, overflate, innredning, samt ingeniørtjenester tilknyttet alle våre fag.

Isolering

KA­E­FER Energy er en tung og lang­sik­tig ak­tør i energimar­ke­det, med man­ge års er­fa­ring og kunnskap innen isolering.  Vi er i særstilling når det kommer til å løse komplekse og…
Arrow
icon

Robotiserte tjenester

KAEFER Energy tilbyr robotiserte tjenester tilknyttet ISO-fagene, med målsetning om å påvirke og endre tradisjonelle metoder til mer automatisert og effektiv teknologi. Å integrere robotisert teknologi i ISO-leveransene har betydelige…
Arrow
icon

Stillas og tilkomst

KA­E­FER Energy til­byr alle re­le­van­te ty­per stil­las- og tilkomsttjenester til energiindustrien. I tillegg har vi også bred er­fa­ring med vær­be­skyt­tel­se, spesielt rettet mot tøf­fe kli­ma­tis­ke for­hold.
Arrow
icon

Til­komst­tek­nikk og as­si­stanse

KA­E­FER Energy til­byr spe­sia­li­sert per­so­nell in­nen til­komst­tek­nikk og klat­ring for gjen­nom­fø­ring av pro­sjek­ter til hele energi­bransjen. Vi til­byr et om­fat­ten­de ut­valg av til­komst­tek­nikk­tje­nes­ter in­nen: in­spek­sjon, ved­li­ke­hold, re­pa­ra­sjon og red­nings­tje­nes­ter i…
Arrow
icon

Overflatebehandling

KA­E­FER Energy har lang og om­fat­ten­de er­fa­ring in­nen over­flate­be­hand­ling, og gjen­nom­fø­rer alle ty­per over­flate­pro­sjek­ter til energibransjen. KAEFER Energy har kom­pe­tan­se, metoder og ut­styr innen overflatefaget som sikrer spe­si­fi­sert kva­li­tet og…
Arrow
icon

Inn­red­ning og ar­ki­tekt

KA­E­FER Energy ut­fø­rer inn­red­nings­pro­sjek­ter fra kon­sept til de­sign, an­skaf­fel­se, in­stal­la­sjon, til fer­dig­stil­lel­se (EPCIC). Vi bi­står med pro­fe­sjo­nell as­si­stan­se in­nen alle våre fag­om­rå­der. Bo­lig­kvar­ter off­shore og på skip kre­ver god funk­sjo­na­li­tet…
Arrow
icon

In­ge­ni­ør- og tek­nis­ke tje­nes­ter

KAEFER Energy tilbyr engineering- og planleggingsløsninger innen alle våre fagområder: isolering, overflate, passiv brannbeskyttelse (PBB), stillas, tilkomst og innredning. Gjennom lang erfaring fra store utbyggings-, modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter har våre…
Arrow
icon
keyboard_arrow_up