Effektive og sikre tilkomstløsninger

KA­E­FER Energy til­byr spe­sia­li­sert per­so­nell in­nen til­komst­tek­nikk og klat­ring for gjen­nom­fø­ring av pro­sjek­ter til hele energi­bransjen. Vi til­byr et om­fat­ten­de ut­valg av til­komst­tek­nikk­tje­nes­ter in­nen: in­spek­sjon, ved­li­ke­hold, re­pa­ra­sjon og red­nings­tje­nes­ter i om­rå­der hvor det er vans­ke­lig å kom­me til, for ek­sem­pel i luk­ke­de rom el­ler ved høye kon­struk­sjo­ner.

Tjenester

For små og store operasjoner

Til­komst­tek­nikk er eg­net for både små og sto­re ope­ra­sjo­ner. Di­si­pli­nen in­volve­rer fær­re per­soner og bi­drar i man­ge til­fel­ler til av­las­ting av senge­ka­pa­si­tet. Til­komst­tek­nikk er en kost­nads­ef­fek­tiv og sik­ker løs­ning. Som le­ve­ran­dør av alle ty­per til­komst, prioriterer vi alltid tilkomstløsning som er mest hensiktsmessig for effektiv gjennomføring av aktiviteter og arbeidsoperasjoner. Alt ut­styr og per­so­nell opp­fyl­ler gjel­den­de krav til sik­ker­het og ser­ti­fi­se­ring. KA­E­FER Energy er ser­ti­fi­sert i hen­hold til NS 9600 som Ut­fø­ren­de be­drift in­nen til­komst­tek­nikk­tje­nes­ter.

    Isolering, stillas og overflatebehandling

    Mekanisk, plate, sveis, flensearbeid, boltetrekking, kaldkutting, rigg og løft

    Elektrisk, instrument, kabeltrekking og antennemontering

    NDT, fallende gjenstander og FROSIO (isolering og overflate)

Let’s talk

leif.fredriksen@kaefer.no

+47 901 49 816

Leif Tore Fredriksen

Leder for Tilkomstteknikk og Assistansetjenester

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up