De­sign og funksjonalitet

KA­E­FER Energy ut­fø­rer inn­red­nings­pro­sjek­ter fra kon­sept til de­sign, an­skaf­fel­se, in­stal­la­sjon, til fer­dig­stil­lel­se (EPCIC). Vi bi­står med pro­fe­sjo­nell as­si­stan­se in­nen alle våre fag­om­rå­der. Bo­lig­kvar­ter off­shore og på skip kre­ver god funk­sjo­na­li­tet og areal­ut­nyt­tel­se, og inn­red­ning må til­pas­ses til både ar­beids- og bo­for­hold. Ar­beids­om­fan­get kan in­klu­de­re løs­nin­ger for gulv, veg­ger, him­lin­ger og møb­ler.

Tjenester

Stan­dard- og spe­sial­til­pas­se­de løs­nin­ger

Vi til­byr både stan­dard- og spe­sial­til­pas­se­de løs­nin­ger. KA­E­FER Energy har høyt kva­li­fi­sert per­so­nell som sik­rer at fag­mes­sig ut­fø­rel­se av ar­bei­det blir iva­re­tatt. Vi sam­ar­bei­der tett med un­der­le­ve­ran­dø­rer for vi­dere­ut­vik­ling av de­sign, løs­nin­ger og produkter.

Let’s talk

bard.hjortnes@kaefer.no

+47 905 91 590

Bård Hjortnes

Operativ Fagansvarlig Innredning og Arkitekt

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up