Nyhet

Robot ved utførelse av blåserensing

KA­E­FER Energys auto­no­me ro­bot er ut­vik­let i Au­st­ra­lia og kan blå­se­ren­se alt i fra tan­ker og bro­er, også i kom­plek­se og far­li­ge om­rå­der. Selv står ope­ra­tør på ut­si­den av ar­beids­fel­tet for å til­se at ut­sty­ret fun­ge­rer og at frem­drif­ten på ar­bei­det går som plan­lagt.

Unik programvare

Ro­bo­ten plas­se­res i selve om­rå­det hvor det skal blå­se­ren­ses, og fin­ner selv nøy­ak­tig ut hvor den står i for­hold til 3D-in­for­ma­sjo­nen.

Gunstige arbeidsforhold

I mot­set­ning til tra­di­sjo­nell blå­se­ren­sing hvor to ope­ra­tø­rer må del­ta un­der hele ar­beids­ope­ra­sjo­nen; gjer­ne un­der ut­ford­ren­de ar­beids­for­hold re­la­tert til støy, støv, dår­lig sikt og er­go­no­mi, ar­bei­der blå­se­rense­ro­bo­ten uav­brutt til job­ben er ut­ført. Ro­bo­ten er en­kel å mon­te­re på grunn av sin let­te vekt.

Robot
Nyhetsbrev
keyboard_arrow_up