Nyhet

Effektiv metode for renovering av kalde rør i drift

Drifts­an­legg ut­styrt med kal­de rør (kryo-rør) kan inne­ha tem­pe­ra­tu­rer ned i -160°C. Av­iso­le­res iso­la­sjo­nen på rø­re­ne mens dis­se er i drift, vil det umid­del­bart dan­nes et lag med is på ut­si­den av rø­re­ne på grunn av fuk­tig­he­ten i atmo­sfæ­ren. Ut­skif­ting av iso­la­sjon på kal­de rør har tid­li­ge­re der­for vært en ved­li­ke­holds­jobb som kun har fun­net sted un­der så­kal­te re­vi­sjons­stan­ser (RS-stan­ser).

KA­E­FER Energy in­tro­du­se­rer en me­to­de som gjør det mu­lig å re­no­ve­re kal­de rør selv i drift. Re­no­ve­rings­om­rå­det ut­sty­res med ha­bi­tat i til­legg til en ma­skin som pro­du­se­rer eks­tremt tørr luft (KA­E­FER Low­Humi­dity­Sys­tem-KLHS), og som der­med vil eli­mi­ne­rer all fukt i rom­met. Is­dan­nel­se unn­gås  og kor­ro­sjons­ska­der kan re­pa­re­res før rø­re­ne iso­le­res på nytt.

Sys­te­ma­tisk, sik­kert og med miljø­ge­vinst

Me­to­den er ef­fek­tiv, trygg og tids­be­spa­ren­de. Rø­re­ne in­spi­se­res og til­stan­den på rø­ret vur­de­res på ste­det, slik at våre fag­folk raskt kan re-iso­le­re rø­re­ne.

Det er en stor for­del at re­no­ve­ring av kal­de rør kan ut­fø­res uten­om re­vi­sjons­stan­ser (drifts­stopp). Ope­ra­sjo­nen blir for­ut­sig­bar, ar­bei­det får mer kon­ti­nui­tet, samt at in­spek­sjon- og ved­li­ke­holds­ak­ti­vi­te­te­ne ut­fø­res etter plan, uten å møte ufor­ut­set­te hind­rin­ger.  Å skif­te iso­la­sjon når en øns­ker, – og ikke kun un­der en re­vi­sjons­stans, vi­ser seg også å gi en miljø­ge­vinst. Nå er det in­gen be­grens­nin­ger på tid og hel­ler ikke hvil­ke iso­la­sjons­ut­skif­tin­ger som må prio­ri­te­res. Iso­la­sjo­nen byt­tes kon­ti­nu­er­lig og mye av energi­ta­pet for­hind­res.

KA­E­FER Energy ar­bei­der kon­ti­nu­er­lig for å ta i bruk ef­fek­ti­ve og bru­ker­venn­li­ge me­to­der in­nen iso­le­rings­fa­get. Det­te ska­per blant an­net kon­trol­ler­te, mål­ret­te­de og for­ut­sig­ba­re ar­beids­ope­ra­sjo­ner, sam­ti­dig som kost­nad- og tids­be­spa­rel­se kom­mer alle in­volver­te til gode.

Anlegg
Nyhetsbrev
keyboard_arrow_up